สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๓ ราย

25 มี.ค. 2563 19:18 น. 57 ครั้ง

          เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องผิดนัดชำระหนี้ ๑ ราย  เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ ช่วยเหลือดำเนินคดี กรณีผิดสัญญากู้ยืม ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด