สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการประชุมนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

26 มี.ค. 2563 11:37 น. 49 ครั้ง

วันที่ ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนายนพพร บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม และยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ โดยนายธงชัย  แสงบรรจง  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลกระดังงา  พร้อมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาล
ตำบลกระดังงา   ให้การต้อนรับและร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จำนวน ๑๒ คน เพื่อดำเนินโครงการประชุมนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑ 
เพื่อดำเนินงานด้านการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ภายใต้กรอบภารกิจ 5 ด้าน การดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นยุติธรรมสร้างสุข รวมทั้งการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพรบ.ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒  และการติดตามผู้พ้นโทษตาม แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษปล่อยตัว พ.ศ.๒๕๖๒ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด