สยจ.นครพนม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

26 มี.ค. 2563 16:12 น. 12 ครั้ง

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะ อนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมฯ และนายประเสริฐ อินทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติฯ ยุติธรรมจังหวัดนครพนม ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา ที่ประชุมมีมติการพิจารณา ดังนี้
กรณีผู้เสียหาย จำนวน ๑๖ ราย
- งดจ่าย จำนวน ๔ ราย
- ยกคำขอ จำนวน ๓ ราย
- ชะลอ จำนวน ๑ ราย
- จ่าย จำนวน ๘ ราย
(เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๕,๐๐๐ บาท) สามเเสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน
กรณีจำเลย จำนวน ๒ ราย
-ยกคำขอ จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด