• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

รวมข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

               สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นโรคระบาดที่พึ่งเกิดขึ้นใหม่ ติดต่อง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ และยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคหรือยาที่ใช้ในการรักษาให้หายได้โดยตรง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน นายกรัฐมนตรีจึงได้อาศัยอำนาจแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ออกข้อกำหนด ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อกำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติทั้งหลายแก่ส่วนราชการ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายแรงมากขึ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 11 เม.ย. 2563 21:33 น.

จำนวนผู้อ่าน 4,577 คน