กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563

1 พ.ค. 2563 15:45 น.

กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีข้าราชการได้รับมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 คือ นางสาวกาญจนามาส  ชำนาญกิจ ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง