• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญากู้ยืมเงินและตัวอย่างแบบสัญญายืมเงิน

          สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งการโต้แย้งสิทธิอันจะทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างบุคคล นิติบุคคล สถาบันทางการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันทางการเงิน (Non-Bank) พบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัญญากู้ยืมเงินโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินในระบบสถาบันทางการเงินหรือการกู้ยืมเงินจากผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันทางการเงิน (Non-Bank) เนื่องจากการกู้ยืมเงินรูปแบบดังกล่าวมีหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานผู้ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเงินในระบบ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสัญญากู้ยืมเงินปรากฏในรูปแบบของการประกอบกิจการกู้ยืมเงินนอกระบบเนื่องจากไม่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการกู้ยืมเงินนอกระบบ จึงมีกลุ่มนายทุนที่มุ่งหวังผลประโยชน์จากการกู้ยืมเงินเกินสมควรและมีพฤติการณ์การทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรง หรือที่เรียกว่า “แก๊งค์หมวกกันน็อค” มีการใช้ช่องว่างจากความไม่รู้ข้อกฎหมายของประชาชน และภาวะจำยอมจากการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 12 พ.ค. 2563 16:30 น.

จำนวนผู้อ่าน 1,309 คน