ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

13 พ.ค. 2563 15:31 น. 84 ครั้ง

เอกสารแนบ