สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

21 พ.ค. 2563 18:26 น. 27 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนครปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน 
ให้คำปรึกษากฎหมายกรณีเกี่ยวกับมกดก และให้คำปรึกษากฎหมายกรณีเกี่ยวกับเรียกค่าสินไหมทดแทน (ละเมิด) 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด