สยจ.ขอนเเก่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น (ศบฉ.จ.ขก.)

22 พ.ค. 2563 09:17 น. 12 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวโชติกา พลรักษ์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และเจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น (ศบฉ.จ.ขก.) เพื่อให้การบริหารและดำเนินงานของศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด