สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

22 พ.ค. 2563 19:09 น. 18 ครั้ง

     วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนครปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน
ให้คำปรึกษากฎหมายกรณีเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา รับยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ กรณีการยื่นคำร้องขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ให้คำปรึกษากฎหมายกรณีเกี่ยวกับพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ รับยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์กรณีเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และให้คำปรึกษากฎหมายกรณีเกี่ยวการเรียกค่าสินไหมทดแทน (ละเมิด) 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด