การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

22 พ.ค. 2563 20:55 น. 8 ครั้ง

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม 256๓ เวลา ๙.๓๐ น. พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ครั้งที่ ๒/256๓ โดยมี นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และร้อยตำรวจเอกหญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบ การติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กระทรวงยุติธรรม ทันตแพทยสภา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มูลนิธิ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดยระเบียบวาระการประชุม มีเรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลสารพันธุกรรมศพนิรนาม และการแก้ไขคู่มือ การจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์บุคคล รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของอนุกรรมการฯ และพิจารณาร่างคู่มือการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ การถ่ายภาพ และการบันทึกรูปพรรณสัณฐานเพื่อการพิสูจน์บุคคล สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด