นิติวิทย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

22 พ.ค. 2563 20:57 น. 9 ครั้ง


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพื่อให้การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. โดยมี นายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และคณะผู้ติดตาม ได้แก่ นางสาวจิตนิภา สำอางศรี ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ ร้อยตำรวจโท ปิยะเชษฐ์ สตันยสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค) และนายณัฎฐากร ทรงลักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลในการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด