สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ และจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

22 พ.ค. 2563 20:59 น. 22 ครั้ง

          วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓0 น. ณ ห้องประชุมอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๒ นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ทางไกล Cisco WebEx Meeting  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ได้แก่ การจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ในคดีแพ่ง และการขอปล่อยชั่วคราว (การประกันตัว) ในคดีอาญา เป็นต้น ซึ่งที่ประชุม พิจารณาทั้งหมด ๗ เรื่อง ๗ ราย ขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดี ๖ เรื่อง ๖ ราย อนุมัติ ๓ เรื่อง ๓ ราย ไม่อนุมัติ ๓ เรื่อง ๓ ราย ขอรับความช่วยเหลือปล่อยชั่วคราว (ประกันตัว) พิจารณา ๑ เรื่อง ๑ ราย อนุมัติ ๑ เรื่อง เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท

          จากนั้นเวลา ๑๕.๓๐ น. นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ทางไกล Cisco WebEx Meeting เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙) ในเรื่องค่าตอบแทนแก่เหยื่ออาชญากรรม และค่าทดแทนการถูกคุมขังของแพะ ในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งที่ประชุม พิจารณาเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และค่าทดแทนแก่จำเลย ดังนี้ กรณีผู้เสียหาย ๙ ราย งดจ่าย ๑ ราย จ่าย ๘ ราย รวมเป็นเงิน ๓๒๓,๑๑๕ บาท

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด