• Slide 0

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 5 ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม "การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน"

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 5 ชั้น 9 กระทรวงยุติธรรม สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม "การติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน" ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด เพื่อพิจารณาประเด็นคำถามที่ใช้ในการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๑๑ และตัวชี้วัดที่ ๑๒ ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2563 17:23 น.

จำนวนผู้อ่าน 162 คน