กรมคุมประพฤติประชุมหารือแนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดในระบบบังคับบำบัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 มิ.ย. 2563 11:45 น. 23 ครั้ง

          วันนี้ (30 มิถุนายน 2562) นายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดในระบบบังคับบำบัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง และสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาการกำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดและระบบบังคับบำบัด การใช้แอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้ผ่านการบำบัดในระบบบังคับบำบัด กลไกการติดตามผู้ผ่านการบำบัดในระบบบังคับบำบัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปัญหาและอุปสรรคในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อการติดตามผู้ผ่านการบำบัด ในระบบบังคับบำบัด ณ ห้องประชุม สพป. อาคาร 2 ชั้น 5 สำนักงาน ป.ป.ส.

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด