วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนครปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการประชาชน

30 มิ.ย. 2563 15:51 น. 22 ครั้ง

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนครปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการประชาชน ดังนี้

1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จำนวน 1 ราย

2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จำนวน 1 ราย

3. รับเอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้เสียหายยื่นคำขอรับค่าตอบแทนฯ จำนวน 2 ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด