สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กฎหมายที่ควรรู้ ให้แก่เด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

30 มิ.ย. 2563 16:40 น. 7 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. โดยนายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี เข้าให้ความรู้กฎหมายกองทุนยุติธรรมฯ กฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ และงานบริการต่างๆของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งแจกสื่อประชาสัมพันธ์และ สมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมาย และร่วมสนุกจัดกิจกรรมตอบปัญหากฎหมายที่ควรรู้ ให้แก่เด็กและเยาวชน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด