กระทรวงยุติธรรม ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓

30 มิ.ย. 2563 17:11 น. 14 ครั้ง

ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบการเตรียมการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนบันทึกเทปรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำ ความคืบหน้าการจัดทำกฎหมายเพื่อควบคุมพืชกระท่อม ความคืบหน้าการจัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับรางวัลนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด ความคืบหน้าการศึกษาในกรอบแนวคิด Value - Based เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด และ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุนภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด