สยจ.พิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวม ๕ ราย

30 มิ.ย. 2563 20:39 น. 17 ครั้ง

          วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ คลินิกยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน เรื่องบังคับคดี ขายทอดตลาด ๑ ราย เรื่องสัญญาเช่าซื้อ ๑ ราย เรื่องที่ดินมรดก ๑ ราย และเรื่องเรียกค่าเสียหาย ละเมิด ๑ ราย ให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในฐานะจำเลย (แพะรับบาป) กรณียาเสพติด และกรณีอุบัติเหตุจราจร ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด