ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๖๐

3 ก.ค. 2563 11:09 น. 374 ครั้ง

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเขตร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ซึ่งหลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมในโครงการเป็นไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับกระทรวงยุติธรรม สามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้และจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/Thaiguidance

 

เอกสารแนบ