"โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการด้านการกำหนดและการถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน "

29 ก.ค. 2563 09:46 น. 31 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยกองบริหารทรัพยากรบุคคลจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มข้อมูลบุคคลและบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจการกำหนดตัวชี้วัดและการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่รายบุคคล และจัดทำตัวชี้วัดหน่วยงานและตัวชี้วัดรายตำแหน่งตามภารกิจของงานที่รับผิดชอบ โดยมีนายฉัตธิชัย รอดสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวต้อนรับวิทยากร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาลี คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรตลอดการอบรม ณ ห้องประชุมวิวิธกิจกรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด