โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2563 ณ โรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

31 ก.ค. 2563 16:00 น. 8 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 นางนิตยา ทรายทอง ยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด “เข่าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ไก่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2563 จังหวัดตาก ในพื้นที่ 5 อำเภอายแดน (ประกอบด้วย อ.แม่สอด อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด อ.พบพระ อ.อุ้มผาง)สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด”โดยโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอัยการศาลจังหวัดแม่สอด อัยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สาขาแม่สอด ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้ และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนรวมถึงประชาชนทั่วไป ณ โรงแรม ควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด