สยจ.พิษณุโลก จัดประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน ศยช.ต.วงฆ้อง

2 ส.ค. 2563 14:40 น. 11 ครั้ง

          วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายชัยโรจน์ กระต่ายน้อย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม จัดประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม โดยมีหัวข้อ ดังนี้
- กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรทราบ
- การช่วยเหลือ โดยไม่ต้องร้องขอ (Justice Care)
- การให้คำปรึกษากฎหมาย
- การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ
- การให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมฯ
- การให้ความช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
- การให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลย

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด