สกธ.จัด Focus Group เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย

24 ส.ค. 2563 18:04 น. 225 ครั้ง

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรมจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการวิจัยการติดตามและการประเมินผลการบังคับใช้ พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ผ่านการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีต่อ พ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้
ในการสนทนากลุ่มดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายธวัชชัย ไทยเขียว อดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรมและผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงพ.ร.บ.พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 และเครื่องมือการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย (LEI) ที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ