สกธ.ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนการนำงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยบริหารและจัดการทุน

26 ส.ค. 2563 23:12 น. 211 ครั้ง

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (ผอ.สกธ.)ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการนำงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) กับ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนางสาวสิริพร พิทยโสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในการประชุม ผอ.สกธ. ได้นำเสนอแนวทางที่จะขับเคลื่อนให้ สกธ. เป็นหน่วยงาน PMU โดยผ่านกลไก คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) เนื่องจากในอดีต การกำหนดโจทย์วิจัยและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีข้อจำกัด คือ การกำหนดโปรแกรม และ OKRs ด้านกระบวนการยุติธรรมไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ และขาดการบูรณาการด้านการวิจัย หากสามารถขับเคลื่อนให้ สกธ. เป็นหน่วยงาน PMU ได้ ส่งผลให้เกิดการดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นทางด้าน รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของ สอวช. ว่า ปัจจุบันได้มีความพยายามแก้ไขปรับปรุงทั้งในส่วนของ Platform เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Objectives and Key Results: OKR) และ PMU ซึ่งในส่วนของการกำหนด OKR ได้มีการกำหนดด้านกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนแล้ว ในส่วนของ PMU จะรับข้อเสนอที่ได้ในการประชุมครั้งนี้ไปดำเนินการหารือถึงความเป็นไปในการจัดตั้ง สกธ. เป็น PMU ด้านกระบวนการยุติธรรมต่อไป
 
ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการนำงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit : PMU) สำนักงานกิจการยุติธรรม จะมีการขับเคลื่อนโดยผ่านคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ในเบื้องต้น ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 3/2563 ในช่วงเดือนกันยายน 2563 และจะนำผลการพิจารณาส่งต่อคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด