สกธ.จัดอบรมบุคลากรใหม่

3 ก.ย. 2563 11:15 น. 313 ครั้ง

 

วันที่ 2 กันยายน 2563 พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรใหม่สู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้กรุณาแนะนำภารกิจของหน่วยงาน และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรใหม่ที่ได้รับการบรรจุเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน และระดับปฏิบัติการ กลุ่มข้าราชการที่รับโอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และบุคลากรบรรจุใหม่ ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

โดยในโอกาสนี้ ผอ. สกธ. ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาท ภารกิจ เป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กร และความคาดหวังต่อบุคลากรรุ่นใหม่ และมอบแนวทางในการทำงานให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ โดยยึดหลัก คนดี เป็นสุข Good man Good life และยึดหลัก OJA STEP ในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มจาก
-ภายใน ได้แก่ การทำงานต้องรวดเร็วทันเวลา ตรวจสอบประเมินผลได้ ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อให้งาน มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และควรมีทางเลือกสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ
-ภายนอก ได้แก่ การทำงานต้องมีมาตรฐาน มีความเชื่อมั่น และเชื่อใจ มีสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วม รวมทั้งมีรูปแบบที่มีทิศทางเดียวกัน

ต่อด้วยการรับฟังการยาย หัวข้อ แผนและยุทธศาสตร์ทึ่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยนางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผอ.กนป.

จากนั้นคณะผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปยัง ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี เพื่อร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ ความรู้พื้นฐานเรื่องงบประมาณและการจัดงานที่ได้รับมอบหมาย โดย นายไชยสุวัฒน์ ถุงเงิน ผชช.เฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรม

ต่อด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม โดยกลุ่มสื่อสารองค์กร

โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ แง่คิดในการทำงาน พร้อมเนื้อหาสาระที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และยังเพลิดเพลินกับกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้บุคลากรใหม่ได้รู้จักองค์กรและเพื่อนร่วมงานกันมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ