อนุฯ ด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาฯ พิจารณาร่าง พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดโทษระดับกลาง

3 ก.ย. 2563 14:30 น. 686 ครั้ง

 

3 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูปการพัฒนามาตรการต่อผู้กระทำผิดอาญาแทนการควบคุมตัวโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรสหวิชาชีพและชุมชน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมยุติธรรม 2 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นอนุกรรมการ และ นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและประสานเเผนกระบวนการยุติธรรม เป็นฝ่ายเลขานุการฯ
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกำหนดโทษระดับกลาง) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการนำโทษระดับกลางมาใช้แทนมาตรการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดในเรือนจำ มีรายละเอียดสำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 18 โดยเพิ่มโทษระดับกลางเป็นโทษอาญาประเภทหนึ่ง
2. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 27/1 เพื่อกำหนดประเภทของโทษระดับกลางทั้ง 4 ประเภทได้แก่ บังคับทำงาน คุมความประพฤติแบบเข้มงวด ควบคุมตัวในบ้านกึ่งวิถี การคุมประพฤติแบบค่ายฝึกอบรม และมาตรา 27/2 เพื่อกำหนดการปฏิบัติหากมีการฝ่าฝืนโทษระดับกลาง
3. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 56 เพื่อเปิดโอกาสให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการสั่งให้พนักงานคุมประพฤติจัดทำรายงานการสืบเสาะและพินิจ และให้อำนาจศาลหรือพนักงานคุมประพฤติสามารถให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล และให้ความเห็นในรายงานการสืบเสาะฯ ร่วมกับพนักงานคุมประพฤติเพื่อประกอบการวินิจฉัย
ของศาลได้ และมาตรา 56/1 เพื่อกำหนดเงื่อนไขการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ
โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการของการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายดังกล่าว และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงร่างกฎหมายฯ ตามประเด็นข้อสังเกตต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 1. การปรับถ้อยคำจาก “โทษระดับกลาง” เป็น “มาตรการแทนการจำคุก” ตามร่างมาตรา 18(4) 2. การปรับปรุงประเภทโทษระดับกลาง และการเรียกชื่อโทษแต่ละประเภท ตามร่างมาตรา 27/1 ให้มีความชัดเจนขึ้น 3. กรณีการฝ่าฝืนและการกำหนดโทษ ตามร่างมาตรา 27/2 โดยปรับปรุงให้ศาลสามารถกำหนดแนวทางการลงโทษให้ผู้กระทำผิด กรณีที่ผู้กระทำผิดฝ่าฝืนโทษให้ชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งให้ศึกษาเพิ่มเติมในกรณีที่จะนำมาตรการจำคุกกลับมาใช้กับผู้ที่ฝ่าฝืนโทษ 4. การปรับถ้อยคำในเรื่องการจัดทำรายงานการสืบเสาะและ
พินิจและการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพตามร่างมาตรา 56 ให้มีความชัดเจนขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ