กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนแนวทางการนำหลักการริบทรัพย์สินตามมูลค่า มาใช้ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

8 ก.ย. 2563 11:44 น. 205 ครั้ง

ในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร
นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาแนวทางการนำหลักการริบทรัพย์สินตามมูลค่า มาใช้ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมี นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมฯ ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการนำหลักการริบทรัพย์สินตามมูลค่ามาใช้ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

สำหรับการริบทรัพย์สินคดียาเสพติดของไทยในปัจจุบันเป็นการริบในรูปแบบเจาะจงตัวทรัพย์ ที่เมื่อเจ้าหน้าที่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการสืบสวนเพื่อค้นหาและรวบรวมทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด เช่น เงินสด รถ บ้าน ที่ดิน และให้โอกาสผู้กระทำความผิดชี้แจงที่มาของทรัพย์สิน ถ้าชี้แจงไม่ได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มาโดยสุจริตอย่างไร พนักงานอัยการก็จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ริบทรัพย์สินดังกล่าว แต่ผู้กระทำความผิดบางส่วนได้อาศัยช่องว่างทางกฎหมายโอนย้าย ซุกซ่อนทรัพย์สิน ด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการอุดช่องว่างดังกล่าว คณะอนุกรรมการจึงเห็นควรนำหลักการริบทรัพย์สินตามมูลค่า (Value-based confiscation) ซึ่งเป็นหลักการที่ยอมรับในต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดทรัพย์สินของประเทศไทย

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด