• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้ปกครองสวัสดิภาพของสถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาน แรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาน รับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๔. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการว่ากล่าวตักเตือน ทําทัณฑ์บน และจัดให้เด็กทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๕. กฎกระทรวงกําหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จําต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔

๖. กฎกระทรวงกําหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จําเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๗. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘. กฎกระทรวงกําหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทําใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙

๙. กฎกระทรวงกําหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๔๙

๑๐. กฎกระทรวงกําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๑. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๒. กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรก รับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

๑๔. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วย วิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ ถูกทารุณกรรม หรือถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๕. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ที่ต้องการหาว่ากระทําการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ต้องรับโทษทางอาญา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๖. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๗. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูก ทารุณกรรมหรือถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๘. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ถูก ทารุณกรรมหรือถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๙. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การพิจารณา คนมัติการจ่ายเงิน และรายงานสถานะการเงิน และรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๐. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๑. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๓. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการกําหนดแบบ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๔. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการลงโทษเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒๕. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๖. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยวิธีการดําเนินงาน ของสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒๗. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยวิธีการให้การ สงเคราะห์เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๗

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 8 ก.ย. 2563 16:34 น.

จำนวนผู้อ่าน 14,010 คน