• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑืการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ผู้รักษาการตามกฎหมายหรือนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ไว้ในระบบกลาง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ รับทราบและเห็นชอบการดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยให้มีการดำเนินการในส่วนของการประกาศรายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปล และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ดังนี้

๑. ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินการซึ่งแยกตามผู้รักษาการ โดยหากมีข้อเสนอแก้ไขให้แจ้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓)

๒. ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายประกาศรายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินการสำหรับกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วให้ถูกต้อง

๓. ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายหารือร่วมกันเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปล และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ สำหรับกฎหมายที่มีผู้รักษาการหลายคน ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จและประกาศภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓) ในกรณีที่ยังตกลงกันไม่ได้หรือมิได้ตกลงกัน ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่มีนายกรัฐมนตรีรักษาการรวมอยู่ด้วยซึ่งได้กำหนดผู้รับผิดชอบไว้แล้ว

๔. ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ในความรับผิดชอบของตนทั้งหมดรวมไว้ในที่เดียวกันผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงหรือของสำนักงานปลัดกระทรวงภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)  และให้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบ เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ด้วยเหตุข้างต้น กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจสอบ จึงพบว่ามีกฎหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ หรือรักษาการร่วมกับนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่น รวมจำนวน ๕๘ ฉบับ 

ในการนี้ กระทรวงยุติธรรมจึงได้จัดทำประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 10 ก.ย. 2563 17:39 น.

จำนวนผู้อ่าน 1,824 คน