สกธ. ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

10 ก.ย. 2563 19:08 น. 218 ครั้ง

 

10 กันยายน 2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการสาขานิติวิทยาศาสตร์ กฎหมาย อาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จ.นครปฐม
          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ อาทิ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ บทสรุปการศึกษาวิจัยประจำปี 2562 (สวพ.) วารสารกระบวนการยุติธรรม (กยธ.) สมุดภาพอินโฟกราฟฟิกกฎหมาย (สสอ. และ สปยธ.) โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการตำรวจ และนักเรียน นักศึกษา และการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมถึงได้มีกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ผ่านแฟนเพจ Facebook ของสำนักงานกิจการยุติธรรม
          ทั้งนี้ ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้มอบเกียรติบัตรให้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะผู้สนับสนุนงานประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ