สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วม โครงการโครงการกฏหมายน่ารู้สำหรับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ด้านสิทธิตามกฎหมายภายใต้กฎหมาย ตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม

14 ก.ย. 2563 18:35 น. 15 ครั้ง

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนกแขวกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเทศบาลตำบลบางนกแขวกกำหนดจัดโครงการกฏหมายน่ารู้สำหรับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ด้านสิทธิตามกฎหมายภายใต้กฏหมายตามภารกิจกระทรวงยุติธรรม  และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเช่นพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2559 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา โดยในการประชุมครั้งนี้  นายนพพร บ่ายแสง ยุติธรรมจังหวัด.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางสาวนพวรรณ เหล่าชูชัยสกุล พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการกฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นในราชการและเจ้าหน้าที่ในเทศบาลตำบลบางนกแขวก. จำนวน 60 คนได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งนี้สำนักงานอยู่ธรรมจังหวัดได้นำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์มาประชาสัมพันธ์ในโครงการครั้งนี้ด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด