สยจ.สกลนคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 12/2563

15 ก.ย. 2563 17:09 น. 19 ครั้ง

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 12/2563 โดยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฯ พิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ กรณีผู้เสียหาย จำนวน 3 ราย มีมติจ่าย จำนวน 3 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 155,000 บาท และกรณีจำเลย จำนวน 1 ราย มีมติยกคำขอ จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมจันทสาโรชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด