สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย

16 ก.ย. 2563 10:10 น. 18 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุธีรวัชร์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวยุพดี สุขแสง หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ร่วมกับ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ว่าการอำเภอพุนพิน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้ความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ นางสาวณัฐรดา รัตกุล ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนในการดำเนินคดี ในชั้นศาลและถูกขับไล่ออกจากที่ดิน โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แนะนำการช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจกองทุนยุติธรรม และให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกแก่ผู้ร้องจนเป็นที่พึงพอใจดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด