ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (ส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตสาธารณะแก่บุคลากร) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ย. 2563 10:28 น. 13 ครั้ง