“การยกระดับวิชาชีพพยาบาลในสถานควบคุม”

16 ก.ย. 2563 11:33 น. 44 ครั้ง

วันที่ 15 กันยายน  2563 เวลา 15.00 - 17.00 น. กระทรวงยุติธรรม นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางสาวน้ำฝน ผ่านภพ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน คณะเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ และผู้แทนกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมประชุมหารือ “การยกระดับวิชาชีพพยาบาลในสถานควบคุม” เรื่องการจัดทำหลักสูตรอบรมพยาบาลของกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีบุคลากรวิชาชีพพยาบาลซึ่งปฏิบัติงานในสถานควบคุม มีลักษณะพิเศษต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ที่ถูกควบคุมที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือมีความต้องการบริการทางการแพทย์ อันเป็นการปฏิบัติงานที่มีความเฉพาะตามบริบทของหน่วยงาน กระทรวงยุติธรรมจึงมีนโยบายในการยกระดับวิชาชีพเพื่อให้ผู้ที่ถูกควบคุมได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล เป็นประธานการประชุม และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาการพยาบาล ชั้น 3 อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ