สยจ.ตาก รับยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

16 ก.ย. 2563 16:29 น. 123 ครั้ง

      เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก โดยนายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร ยุติธรรมจังหวัดตาก มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย คลีนิคยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ยุติธรรม ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

      ๑.รับยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน ๑ ราย

      ๒.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน ๑ ราย

      ๓.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกรณีเกี่ยวกับครอบครัว จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด