สำนักงานกิจการยุติธรรม จับมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงนาม MOU ร่วมพัฒนาและสร้างเครือข่ายสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

16 ก.ย. 2563 17:05 น. 244 ครั้ง

 

16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระสมจินต์  สมฺมาปญฺโญฺ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พร้อมด้วย พ.ต.ท.ดร. พงษ์ธร  ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ    ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสามหน่วยงานในการสนับสนุนและบูรณาการการทำงานร่วมกันด้านวิชาการ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ

ทั้งนี้ การสร้างความร่วมมือดังกล่าว จะมุ่งเน้นขับเคลื่อนกิจกรรมด้านวิชาการโดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้หรือการกำหนดแนวทางนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ประเทศมีการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ โดยการบูรณาการศาสตร์ทางด้านกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรมกับพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการทางวิชาการร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ พระอาจารย์ คณาจารย์หรือนักวิชาการ นิสิตในสังกัด เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านวิชาการเป็นที่แพร่หลายในแวดวงวิชาการ องค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ