กรมบังคับคดี ประกาศโฆษณาคำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และกำหนดสถานที่รับคำขอรับชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ครบกำหนดยื่นคำขอ 2 พฤศจิกายนนี้

16 ก.ย. 2563 18:57 น. 130 ครั้ง

ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ผู้ร้องขอ โดยตั้งผู้ทำแผนแล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นั้น

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดี ได้ลงประกาศโฆษณาคำสั่งศาลในหนังสือพิมพ์ ฉบับวันที่ 16 กันยายน 2563 จำนวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ และจะส่งไปประกาศโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา โดยมีกำหนดการลงประกาศ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นี้

เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ โดยลงทะเบียนยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://tgreorg.led.go.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น. นอกจากนี้ เจ้าหนี้สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ทางระบบดังกล่าวได้ ณ สถานที่ ดังนี้

  1. กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ หรือ
    กลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ
  2. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โถงชั้น 1 อาคาร 1 เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ
  3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ (เฉพาะเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่เป็นบุคคลทั่วไป)
  4. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 - 30  กันยายน และ 1 - 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา (เฉพาะเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่เป็นสหกรณ์)

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี 0 2887 5026 - 29 และ 0 2887 5052 หรือกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 0 2887 5095 - 97 หรือสายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด