สกธ. ร่วมพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ปี 63

23 ก.ย. 2563 19:48 น. 272 ครั้ง

 

         23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี 2563 โดยมี พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม (ชั้น ๒) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สำนักงานกิจการยุติธรรมมีผู้ที่ได้รับการประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรงและเกียรติบัตร ประจำปี 2563 จำนวน 3 ราย ได้แก่  1. นางอุษา จั่นพลอย บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองนโยบายเเละประสานเเผนกระบวนการยุติธรรม  2. นางสาวเปรมมิศา หนูเรืองงาม นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย ข้าราชการบำนาญ และอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          โดยพิธีดังกล่าวนี้ จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท วิริยะ และอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค ประพฤติตนและปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีความประพฤติและประวัติอันดีงาม เป็นผู้อุทิศตนในการทำงานและทำคุณประโยชน์ให้แก่ กระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด