ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

2 ต.ค. 2563 13:57 น.

ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๕ ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์