ผอ.สกธ. ร่วมเสวนาประเด็น MOU ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ภาคประชาชน ในรายการสถานีประชาชน ช่อง ThaiPBS

6 ต.ค. 2563 21:48 น. 267 ครั้ง

 

     6 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ได้เข้าร่วมการเสวนาในรายการสถานีประชาชน ซึ่งออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS เข้าร่วมการเสวนากับพระเทพปวรเมธี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการหลัก ร่วมกับนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจราชการอัยการ

การเสวนาครั้งนี้ ได้มีการพูดถึงประเด็นการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการตั้งศูนย์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รวมไปถึงการบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากร และแนวทางการทำงานร่วมกันในด้านอื่นๆ โดยการเสวนาดังกล่าวได้มีการพูดคุยในประเด็นสาระสำคัญดังนี้

  1. บทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท รวมถึงแนวทางการขยายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนไปยังส่วนภูมิภาคกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ
  2. การพัฒนาและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวัน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับพระสงฆ์ เพื่อใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับชุมชน
  3. การนำองค์ความรู้ด้านวิชาการมาพัฒนาเป็นสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ Infographic ชุดเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เกมจับคนผิด (Justice Game) และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด