• Slide 0
  • Slide 1

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 11 ต.ค. 2563 22:58 น.

จำนวนผู้อ่าน 3,812 คน