รับมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf

12 ต.ค. 2563 12:22 น. 36 ครั้ง

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf จาก ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และคณะ โดยมีนางสาวดวงพร อุกฤษณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน และนางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม รับมอบด้วย โดยกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ได้รับการประสานจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ในการขอส่งมอบชุดการเรียนรู้ฯ ให้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ และสถานพินิจฯ จำนวน 52 ชุด เพื่อให้กรมพินิจฯ พิจารณานำชุดการเรียนรู้ฯ ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และการจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับเด็กและเยาวชนในความดูแลต่อไป ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ