พิธีเปิด ยธก.16

20 ต.ค. 2563 09:02 น. 603 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา 01 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ศ.พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 16 (ยธก.16) โดย พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ : มิติด้านกระบวนการยุติธรรม” โดยกล่าวถึงประเด็นที่มีความสำคัญในสังคมปัจจุบันและในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม 3 ประเด็น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การลดความแออัดในเรือนจำ จากสถิติในแต่ละปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีจำนวนนักโทษเพิ่มสูงขึ้นมาก แต่จำนวนนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำไม่มีความสอดคล้องกัน อันก่อให้เกิดปัญหาความแออัดในเรือนจำ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้มีสาเหตุที่สำคัญ คือ นักโทษที่มาจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่โทษมีความรุนแรง และปัญหาที่มาจากโทษที่ได้รับไม่ได้สัดส่วนกับฐานความผิด รวมถึงได้ให้แนวคิดในการเน้นการติดตามยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด และการนำยาเสพติดบางประเภทออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ เช่น พืชกระท่อม เป็นต้น
ประเด็นที่ 2 ปัญหาหนี้เสียจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลกระทบมาจากการระบาดของโรคCovid-19 จึงจะต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.ล้มละลาย เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการปรับโครงสร้างหนี้และการฟื้นฟูกิจการสำหรับSMEs และเน้นการเจรจาหนี้นอกกระบวนการในศาล
ประเด็นที่ 3 การบูรณาการเทคโนโลยีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กับกระบวนการยุติธรรม เช่น การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานโดยนำหลักทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ประกอบในการดำเนินคดี เป็นต้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด