สกธ.เข้าหารือแนวทางประสานงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในกรอบ กพยช. และ สกธ.

20 ต.ค. 2563 09:04 น. 183 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. พันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานกิจการยุติธรรม
เข้าพบ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา ณ ห้องรับรองประธานศาลฎีกา ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพฯ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งประธานศาลฎีกา และเพื่อหารือแนวทางในการประสานงานร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในกรอบคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) และสำนักงานกิจการยุติธรรม โดยศาลยุติธรรมได้ให้ความสนใจในประเด็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะการลดความแออัดในเรือนจำ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. ปัจจุบัน ศาลยุติธรรม มีนโยบายในการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกกรณี เช่น การให้ประกันโดยไม่มีหลักทรัพย์โดยเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ มีการออกคำแนะนำจากประธานศาลฎีกาในการใช้มาตรการอื่นแทนการจำคุก
2. การใช้มาตรการบริการสังคมแทนค่าปรับ ซึ่งศาลยุติธรรมได้พยายามกำหนดให้มีรูปแบบการบริการสังคมที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของสังคม อาทิ การบริจาคโลหิต การดูแลคนชรา ซึ่งอาจจะต้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งศาลยุติธรรมมีนโยบายที่จะดำเนินการในกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เช่นกัน ทั้งนี้ อาจจะต้องศึกษา พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพิ่มเติม
4. ประสงค์ให้มีเวทีเเลกเปลี่ยน ในประเด็นเกี่ยวกับการหาโทษอื่นแทนการจำคุก อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องคำนึงถึงประเด็นการคุ้มครองความปลอดภัยและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายให้มีความสมดุลเช่นกัน
5.การพัฒนา D court ซึ่งปัจจุบันได้ผลักดันให้มีการอ่านคำพิพากษาที่เรือนจำ (ไม่ต้องนำผู้ต้องขังมาศาล ใช้ VDO Conference) ซึ่งในการดำเนินงาน อาจติดปัญหาในเชิงเทคนิค ที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป รวมถึงข้อจำกัดในเรื่องความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมมีความยินดีที่จะร่วมดำเนินการกับ กระทรวงยุติธรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปร่วมกัน ซึ่งอาจใช้กลไกในการดำเนินงานของ กพยช. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด