สกธ.จับมือเครือข่ายนิติเพื่อสังคม 15 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU สร้างกลไกแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเป็นระบบ

24 พ.ย. 2563 19:46 น. 174 ครั้ง

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม กับเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในวิชานิติศาสตร์จำนวน 15 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (สพก.) และนางขัตติยา รัตนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม (สวพ.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ เป็นการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรมและเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคมในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเป็นระบบ โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ให้ข้าราชการ บุคลากรของรัฐ คณาจารย์ หรือนักวิชาการ รวมถึงนิสิตนักศึกษา ภายใต้สังกัดของหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมหรือการดำเนินงานทางวิชาการการพัฒนาองค์ความรู้ การฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนและขยายขอบเขตการพัฒนาองค์ความรู้ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำงานวิจัย รวมทั้งให้การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งสองฝ่าย รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานยุติธรรม สังคมศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นที่แพร่หลายในแวดวงวิชาการ องค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชนสังคม และภาคประชาชนอีกด้วย
นอกจากนี้ ในพิธีลงนามความร่วมมือฯ สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้นำเสนอและสาธิตเกมจับคนผิด JUSTICE GAME ให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี และมอบเกมดังกล่าวให้แก่สถานศึกษาต่างๆ เพื่อนำไปเผยแพร่แก่นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด