สกธ. จัดสัมมนา “การยกระดับองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

1 ธ.ค. 2563 02:01 น. 190 ครั้ง

 

30 พฤศจิกายน 2563 พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (ผอ.สกธ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาปฏิบัติการ “การยกระดับองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)” ณ ห้อง BB 205 โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยมีผู้แทนสำนัก กองต่างๆ ของสำนักงานกิจการยุติธรรมเข้าร่วม
ผอ.สกธ.กล่าวว่า แนวคิดการเป็นระบบราช 4.0 มีเป้าหมายหลักคือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ โดยหน่วยงานต้องพัฒนาการบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องกับแนวคิด ยกระดับการดำเนินงานของตนเองให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่คาดหวัง ในส่วนคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของ PMQA 4.0 ถือว่าเป็นผลพลอยได้
การพัฒนาระบบราชการมีสิ่งที่ต้องทำอีกมาก การนำ digital มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ รวมถึงการปรับ mindset ในการบริหารภาครัฐ ควรมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
นอกจากนี้ ผอ.สกธ.ยังกล่าวอีกว่า การทำงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องได้รับการยกระดับการทำงาน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธา
จากนั้นเป็นกิจกรรมการบรรยายพิเศษ โดยนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รอง ผอ.สกธ. ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สกธ. กับการนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้ในการปฏิบัติงาน” และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การยกระดับองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)” โดย อ.นีรนาท นักดนตรี ที่ปรึกษาซึ่งด้านการบริหารจัดการภาครัฐ โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เชื่อมโยงไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
อีกทั้งมีกิจกรรม workshop แบบกลุ่มเพื่อฝึกทักษะทางความคิด ทำกิจกรรมโดยใช้เครื่องมือ/เทคนิคจากการบรรยายมาต่อยอดในวิเคราะห์ตนเองเพื่อหาโอกาสในการพัฒนา (OFI: Opportunity For Improvement)

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ