ยธก.16 ศึกษาดูงานสำนักงาน ก.ล.ต.

4 ธ.ค. 2563 01:12 น. 136 ครั้ง

 

2 ธันวาคม 2563 พ.ต.ท.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วย นายชาตรี จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธก. 16 ได้เข้าศึกษาดูงานครั้งที่ 2 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเพชรบุรี ในวันแรก ณ สำนักงาน ก.ล.ต. ในโอกาสนี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และกล่าวในประเด็นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความสำคัญ ดังนี้
1. ความสำคัญของการร่วมมือประสานงานระหว่าง สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
2. แนวโน้มในการเลือกลงทุนในบริษัทที่มีนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
3. ความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจของสำนักงาน ก.ล.ต. กับการพัฒนาสังคม ในการอนุญาตให้วิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถระดมทุนได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตและยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ส่งเสริมผู้พ้นโทษ
4. ประเด็นการดำเนินการต่อทรัพย์สินของผู้กระทำผิดที่มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล
5. การใช้แนวคิดหรือมุมมองใหม่ๆ จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคม เพื่อนำมาใช้พัฒนากระบวนการยุติธรรม
6. การนำโทษทางอาญา จากการกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ มาเข้าสู่กระบวนการทางแพ่ง
หลังจากนั้น เป็นการบรรยายแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ยธก. 16 ในหัวข้อ “นวัตกรรมกำกับและพัฒนาตลาดทุน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” โดยผู้บริหารสำนักงาน ก.ล.ต. โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่
1. หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. และการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์”
2. หัวข้อ “สินทรัพย์ดิจิทัลและการกำกับดูแล”

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด