สกธ.หารือ ม.มหามกุฏฯ ร่วมจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ - เสนอบรรจุวิชาด้านกระบวนการยุติธรรม

6 ธ.ค. 2563 03:37 น. 125 ครั้ง

 

4 ธ.ค. 63 นายสายชล ยังรอด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือร่วมกับพระราชปฏิภาณโกศล,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ดร.โฆษิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผอ.กองส่งเสริม การระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามกฎหมายไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ มมร. เพื่อเป็นหน่วยบริการให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าถึงสิทธิตามกฎหมายได้อย่างทั่วถึง
2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมคุ้มครองสิทธิฯ เพื่อให้ มมร. นำไปใช้ในการฝึกอบรมบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3. เสนอสื่อด้านสิทธิมนุษยชน ของกรมคุ้มครองสิทธิฯ ให้สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษานำไปใช้ในการเรียนการสอน
พร้อมกันนี้ สกธ. ได้เสนอขอความร่วมมือให้ มมร. บรรจุหัวข้อวิชาที่เป็นองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมไว้ในหมวดวิชาบังคับ จำนวน 2 หัวข้อวิชา ได้แก่ หัวข้อวิชาที่ 1 กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายในชีวิตประจำวัน และหัวข้อวิชาที่ 2 หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 ร่วมด้วย
ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับหลักการและจะนำแนวทางไปหารือกับคณะผู้บริหารของ มมร. ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด